Naziv: Vasi nasi
Izvodjac: Kvartet Gubec i Tomislav Bralic